Paziņojumu vai kopsavilkumu par fiziskajām personām izmaksātajām summām sagatavošanas kārtība un termiņi

autors: Lilita Bērziņa | publicēts: 2011-03-20

Ir beidzies gads un grāmatvežiem sācies jauns darba cēliens. Viens no lielajiem iepriekšējā gada kopsavilkuma darbiem ir „Paziņojumu par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkuma)” iesniegšana Valsts Ieņēmumu dienestā. Termiņš šo atskaišu iesniegšanai ir 1.februāris. „Paziņojumu par fiziskajām personām izmaksātajām summām” veidlapas un kārtību nosaka 2008.gada 25.augusta MK noteikumi Nr.677 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”.

Ja fiziskajai personai tiek izmaksāts ienākums, pamatojoties uz darba attiecībām, tad:

 • Ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām, paziņojumu iesniedz līdz nākošā gada 1.februārim;
 • Ja darba attiecības nav pastāvējušas līdz gada beigām, tad paziņojumu iesniedz līdz nākošā mēneša pēc darba attiecību pārtraukšanas 15.datumam;
 • Ja darbinieks ir bijis nodarbināts steidzamos, īslaicīgos, vienreizējos darbos, tad paziņojumu iesniedz līdz nākošā mēneša pēc darba attiecību pārtraukšanas 15.datumam.

Ja fiziskajai personai tiek izmaksāts ienākums, kas sākas ar kodu 20...(ar nodokli apliekams ienākums, nodokli maksā iesniedzot gada ienākuma deklarāciju), 30...(ar nodokli apliekami ienākumi) un 40...(ienākums ar nodokli tiek aplikts gadījumā, ja saņemtais ienākums pārsniedz likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteikto apmēru), tad „Paziņojumu par fiziskajai izmaksātajiem ienākumiem” iesniedz reizi gadā, pēc taksācijas gada beigām līdz 1.februārim. Iesniegtajā paziņojumā jābūt ietvertai informācijai par taksācijas gadā gūto kopējo viena veida ienākumu.

Kā atšķirt kurš ir kāds ienākums un ar kādu kodu sākas? Ienākumu veids, kurš sākas ar kodu 20... būs tad, ja persona ir reģistrējusies kā saimnieciskā darbības veicēja un uzrāda nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecību. Šajā gadījumā, izmaksājot ienākumu, nodoklis netiek ieturēts ienākuma izmaksas brīdī, bet fiziskā persona maksā to, sastādot gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāciju. Pie šādiem ienākumiem pieder:

 • ienākumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas, izīrēšanas- kods 2006;
 • ienākumi no citas saimnieciskās- kods 2007;
 • ienākumi no uzņēmuma līguma- kods 2008;
 • ienākumi no kustamā īpašuma iznomāšanas- kods 2009;
 • ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas- kods 2015;
 • citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem nodokli neietur ienākuma izmaksas brīdī- kods 2021.

Beidzoties taksācijas periodam, šāda veida ienākuma izmaksātājs līdz nākošā gada 1.februārim sagatavo un Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Kopsavilkumu par taksācijas gadā izmaksātā ienākuma kopsummām pa ienākuma veidiem.

Ienākuma veids, kurš sākas ar kodu 30...ir ar nodokli neapliekami ienākumi. Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo ienākumu veidi ir noteikti likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.pantā. Biežāk izmantojamie kodi ir:

 • Ienākumi no personīgā īpašuma atsavināšanas, izņemot nekustamo īpašumu – kods 3005;
 • Ienākumi no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas- kods 3010;
 • Ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas- kods 3015
 • Ienākums no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas- kods 3024
 • Citi ar nodokli neapliekami ienākumi – kods 3022

Beidzoties taksācijas periodam, šāda veida ienākuma izmaksātājs līdz nākošā gada 1.februārim sagatavo un Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Kopsavilkumu par taksācijas gadā izmaksātā ienākuma kopsummām pa ienākuma veidiem.

Pie ienākumiem, kuru veids sākas ar kodu 40... pieder:

 • Ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas pārdošanas- kods 4002;
 • Citi ienākumi, kuri likumā noteikto normu ietvaros ir neapliekams ienākums (likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa” 9.panta 1.daļas 20., 25. Un 27.punkts) – kods 4023;
 • Konkursos un sacensībās saņemtās mantiskās un naudas balvas (prēmijas).

Beidzoties taksācijas periodam, šāda veida ienākuma izmaksātājs līdz nākošā gada 1.februārim sagatavo un Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Kopsavilkumu par taksācijas gadā izmaksātā ienākuma kopsummām pa ienākuma veidiem.

Jāatceras, ka izmaksājot autoratlīdzību, nodoklis no autoratlīdzības ir jāietur atlīdzības izmaksas brīdī, budžetā jāpārskaita līdz nākošā mēneša 5.datumam, bet paziņojums vai kopsavilkums par fiziskām personām izmaksātajām summām ir jāiesniedz līdz nākamā mēneša 15.datumam.

Bieži vien rodas jautājumi par to, kāds paziņojums ir jāsniedz, ja izmaksā atlīdzību uz uzņēmuma līguma pamata. Šeit ir divas iespējas. Ja persona, kurai izmaksā atlīdzību, ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, tad paziņojumu par ienākuma izmaksu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā līdz nākošā taksācijas perioda 1.februārim un uzrāda kodu 2008. Lai pārliecinātos par to, vai persona ir reģistrējusies kā nodokļu maksātājs, slēdzot uzņēmuma līgumu, šai personai ir jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija un jāuzrāda apliecības oriģināls. Ja ienākumu saņem persona, kura nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, tad par nodokļu aprēķinu un nomaksu ir atbildīgs ienākuma izmaksātājs. Jāatceras, ka šajā gadījumā ienākuma izmaksātājam jāaprēķina un jāiemaksā budžetā arī sociālais nodoklis. Par sociālā nodokļa aprēķinu un nomaksu ziņo aizpildot pārskatu „Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju ienākumiem un iedzīvotāju ienākuma nodokli pārskata mēnesī”, bet par ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli papildus iesniedz paziņojumu par fiziskai personai izmaksātājām summām, kur kā ienākuma kodu norāda- 1008. Šo paziņojumu Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz līdz nākamā mēneša 15.datumam.

Runājot par ienākumiem no kapitāla, jāņem vērā likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 16.1panta prasības. Šī panta otrais punkts nosaka, ka ienākuma no kapitāla gūšanas diena ir diena, kad šis ienākums aprēķināts. Tas nozīmē, ka aprēķinot dividendes par iepriekšējo pārskata periodu, ienākuma izmaksātājam līdz nākamā mēneša 5.datumam budžetā ir jāsamaksā aprēķinātais kapitāla nodoklis un līdz 15.datumam ir jāsniedz paziņojums par fiziskām personām izmaksātām summām, norādot kodu- 1011.atpakaļ
Web developer artTECH