Investīcijas kā uzņēmuma vērtības palielinātājs

autors: Lilita Bērziņa | publicēts: 2009-11-30

Kā jau noskaidrojām iepriekšējā raksta daļā, kurā apskatījām naudas plūsmu no saimnieciskās darbības un dažādu finanšu rādītāju izpratni, uzņēmuma darbības galvenais mērķis ir peļņas gūšana un uzņēmuma vērtības palielināšana ilgtermiņā. Investīcijas ir viens no faktoriem, kas ietekmē biznesa vērtību. Kapitāla īpašnieks kapitāla vērtību var vairot, to veiksmīgi ieguldot projektā, kas nodrošinās vēlamo atdevi. Savukārt, tikai krājot naudu, tās vērtība pakāpeniski zudīs.

Investīcijas kā ekonomiska kategorija pilda vairākas funkcijas, bez kurām nav iedomājama biznesa attīstība. Visbiežāk investīcijas uzņēmumā tiek veiktas šādiem mērķiem:

 • Uzņēmuma darbības paplašināšanai;
 • Pamatlīdzekļu atjaunošanai;
 • Ražošanas tehniskā līmeņa paaugstināšanai;
 • Ražojamās produkcijas kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai;
 • Ieguldīšanai citu uzņēmumu aktīvos.

Kā uzņēmējam zināt, ka kapitālieguldījums ir efektīvs? Ieguldot kapitālu mēs vēlamies, lai:

 • Tīrais ienākums no šīs investīcijas pārsniegtu ienākumus no cita alternatīva projekta;
 • Investīciju atdeves līmenis būtu augstāks nekā inflācija;
 • Tīrais ienākums no investīcijas būtu lielāks nekā ieguldījuma banku depozītā;
 • Investīciju projekts atbilstu uzņēmuma stratēģijai.

Rezumējot iepriekš minēto apkoposim faktorus, kuri var ietekmēt biznesa vērtību, realizējot investīciju projektu.

Projekta efektivitātes mērīšanai tiek lietoti tādas investīciju novērtēšanas metodes, kā IRR, NPV un citas.

Investīciju projektam ir jānodrošina ilgtermiņa efekts- komerciālā perspektīva. Tas nozīmē, ka uzņēmums izvēloties investēt konkrētā projektā, gūs ienākumus arī nākotnes periodā.
Investējot konkrētā projektā, uzņēmumam ir ļoti būtiski izvēlēties projektu, kura atdeve būs lielāka par pašreizējo vai prognozēto inflācijas līmeni, lai nodrošinātos pret neizmantoto iespēju zaudējumiem.

Katru investīciju projektu pavada dažādi riski- finanšu, uzņēmējdarbības. Jo lielāks risks, jo lielāku kompensāciju mēs par to vēlamies saņemt.

Investīciju projekta finansēšanas avota izvēle ir atkarīga no vairākiem faktoriem, tai skaitā arī no investīciju termiņa. Nav ieteicams ilgtermiņa projektu finansēt ar īstermiņa aizņēmumu.

Investīciju lēmuma pieņemšanai ir trīs daļas:

 • Naudas plūsmas palielinājuma prognoze konkrētajā projektā;
 • Projekta diskonta likmes kalkulācija (saukta arī par vidējo kapitāla cenu);
 • Vienu vai vairāku projekta novērtēšanas kritēriju kalkulācija (IRR, NPV, atmaksāšanas perioda aprēķins).

Lai saprastu, kas notiks ar investīciju projekta naudas plūsmu, mums ir jādomā par uzņēmuma naudas plūsmu kopumā, iekļaujot projektu un bez tā. Projekta naudas plūsma tiek it kā dalīta divās kategorijās:

Projekta kapitāla plūsma no investīcijas uzņēmuma pamatlīdzekļos un darba kapitālā. Šīs plūsmas atspoguļojums būs redzams uzņēmuma bilances kontos. Tas ir pats par sevi saprotams, jo jaunam projektam parasti ir nepieciešami jauni pamatlīdzekļi, ja esošo jauda ir noslogota. Neto darba kapitāls arī palielinās, jo projekta ieņēmumi palielina gan debitoru parādus, gan krājumu atlikumus, gan arī pieaug maksājamo rēķinu apjoms.

Operatīvā naudas plūsma. Pieaugums atspoguļojas peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kas rodas, jo projekts palielina gan uzņēmuma ieņēmumus kopumā, gan arī operatīvos izdevumus.
Sākot jaunu investīciju projektu, būtiski ir izvērtēt šādu faktoru un pieņēmumu ietekmi uz projekta saimniecisko lietderību:

Investīciju objekta izveides izmaksu sadārdzinājums. Tas var būt saistīts ar nepieciešamību izdevumu tāmē iekļaut sākotnēji neplānotus izdevumus, gan izejvielu sadārdzinājumu projekta objekta izveidošanas procesā.

Ar investīciju objekta uzturēšanu saistīto izmaksu sadārdzināšanos. Veicot ieguldījumus uzņēmumam vēl nezināmās un nepārbaudītās iekārtās, mums jārēķinās, ka var parādīties sākotnēji neplānotas objekta uzturēšanas izmaksas, kas būtiski samazina uzņēmuma peļņas apjomu. Tādā veidā sākotnēji rentabli plānots projekts gala rezultātā var izrādīties zaudējumus nesošs.

Finansējuma pieņēmumi. Plānojot investīcijas un uzņēmuma kopējās saimnieciskās darbības attīstību, būtiski ir pieņēmumos ietvert arī plānoto izdevumu finansējuma avotus. Lielākoties investīciju plānu īstenošanā ir nepieciešams piesaistīt aizņemtos līdzekļus, tāpēc īstenojot un plānojot investīciju projektus, finansējuma pieņēmumiem ir jāietver: finansējuma īpatsvars kopējās projekta izmaksās, finansējuma termiņš, t.i., aizņemto līdzekļu atmaksāšanas periods, aizņemto līdzekļu procentu likme, kas ietekmē uzņēmuma kapitāla vidējo cenu un līdz ar to projekta diskontēšanas likmi.

Lai gan investīcijas ražošanas iekārtās un uzņēmuma pamatlīdzekļos veido lielāko daļu no iespējamiem ieguldījumiem, tie nav vienīgie investīciju veidi. Vēl uzņēmums var izvēlēties:
Finanšu investīcijas. Līdzekļu ieguldījums, piemēram, vērtspapīros, citu uzņēmumu daļās. Vērtspapīru iegāde uzņēmumam dod tiesības saņemt ienākumus procentu veidā, kā arī tos nākotnē pārdot par augstāku cenu. Citu uzņēmumu daļu iegāde mums dod iespēju saņemt dividendes, kā arī iespēju aktīvi piedalīties uzņēmuma saimnieciskajā darbībā.
Nemateriālās investīcijas ir resursu investīcijas, kuras iegulda, piemēram, darbinieku kvalifikācijas celšanā, tirgus izpētē, zinātniskos pētījumos un citos pasākumos. Šīs investīcijas atspoguļos tādās nemateriālās vērtībās kā klientu apmierinātība.

Sagatavojot uzņēmuma saimnieciskās darbības pārskata perioda finanšu pārskatu, dati investīciju darbības naudas plūsmai tiek ņemti gan no bilances, gan arī no peļņas vai zaudējumu aprēķina. Saņemtie procenti un dividendes tiek ņemtas no peļņas vai zaudējumu aprēķina rādītājiem, bet tādi rādītāji kā pamatlīdzekļu, apgrozāmo līdzekļu vai citu uzņēmumu daļu iegāde, tiek ņemti no bilances datiem. Visus rādītājus apkopojot naudas plūsmas pārskatā, arī trešajām personām ir iespēja novērtēt cik veiksmīgi uzņēmums ir darbojies investīciju jomā.

Lai kādi investīciju lēmumi uzņēmumā tiek pieņemti, tie nav iedomājami bez rūpīgas analīzes un projekta ieņēmumu un izdevumu kalkulācijas. Visām darbībām jābūt vērstām uz peļņas gūšanu un uzņēmuma vērtības audzēšanu ilgtermiņā.atpakaļ
Web developer artTECH