Grāmatvedis vai grāmatvedības ārpakalpojumi?

autors: Kontu Birža | publicēts: 2006-07-30
Visām komercreģistrā reģistrētajām komercsabiedrībām, uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem, ārvalstu komersantu filiālēm, kā arī bezpeļņas organizācijām, valsts budžeta un pašvaldību iestādēm, organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām un arodbiedrībām, individuālajiem komersantiem un fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību, ir pienākums kārtot grāmatvedību. Saskaņā ar LR likumu „Par grāmatvedību” par grāmatvedības kārtošanu uzņēmumā atbildīgs ir uzņēmuma vadītājs. Un tieši uzņēmuma vadītājs ir tas, kurš izvēlas algot pastāvīgā darbā grāmatvedi vai pirkt grāmatvedības pakalpojumus.

Vēl pirms neilga laika biznesa vidē valdīja uzskats, ka pirkt pakalpojumus no grāmatvedības firmas - tas nav nopietni. Uzņēmēji baidījās paļauties uz šādas firmas, kas piedāvā grāmatvedības pakalpojumus, spriedumiem un darbībām. Tam pamatā bija gadījumi, kad tika pieļauta neprofesionāla attieksme no grāmatvedības uzņēmumu puses. Tika pievilti pakalpojumu pircēji. Šobrīd, izvērtējot tirgu, skaidri var redzēt, ka situācija ir mainījusies. Mūsu, kā patērētāju, prasības pēc kvalitatīvas preces un pakalpojumiem arvien pieaug. Tāpēc ražotājam un pakalpojumu pārdevējam, ir nemitīgi jāpaaugstina kvalifikācija, lai nezaudētu savu vietu tirgū.

Ja papētītu sīkāk, tad varētu secināt, ka ļoti daudzi no grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju uzņēmumiem, kas lielā vairumā tika reģistrēti pāris gadus atpakaļ, šodien jau vairs nedarbojas. Tie, kas ir palikuši un veiksmīgi attīstījuši savu darbību, ir auguši līdzi savu klientu un valsts izvirzītajām prasībām. Arī grāmatvedības uzņēmums darbojas ar mērķi gūt peļņu no saimnieciskās darbības. Lai uzņēmums būtu dzīvotspējīgs, tam ir nemitīgi jāattīstās. Jāseko līdzi visām izmaiņām biznesa vidē un īpaši likumdošanā, nodrošinot klientam nepieciešamos pakalpojumus augstā profesionālā līmenī. Grāmatvedības uzņēmumiem nemitīgi jārūpējas par savu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, jo uz visiem klientu uzdotajiem jautājumiem ir jāsniedz kompetentas atbildes.

Arī lielākā daļa uzņēmēju šodien atzīst, ka lielā mērā uzņēmuma veiksme un darbības efektivitāte ir atkarīga no tā, cik profesionāli uzņēmumā tiek kārtotas grāmatvedības lietas. Grāmatveža loma un statuss šodien uzņēmumos tiek augstu vērtēts un pagātnē ir tas laiks, kad nereti grāmatveži tika uzskatīti par liekēžiem, kas neparko saņem naudu. Šodien darba tirgū labs grāmatvedis, protams, par profesionālu darbu vēlas saņemt atbilstošu samaksu. Uzņēmējam atkal ir jāizvēlas, vai pirkt profesionāla un pieredzējuša grāmatveža pakalpojumus, vai izvēlēties mazāk kvalificēta darbinieka pakalpojumus, kuru apmierinās arī zemāks atalgojums. Nav noslēpums, ka daudzi grāmatveži vienlaicīgi strādā vairākās vietās, vienkārši tādēļ, lai pienācīgi nopelnītu. Tomēr vienmēr jāpadomā, ka izvēloties pieņemt darbā neprofesionāli vai vairākās darba vietās aizņemtu grāmatvedi, vadītājs riskē ar sava uzņēmuma nākotni.

Kādēļ nereti uzņēmumi baidās uzticēt savu finanšu pārraudzību grāmatvedības uzņēmumam? Šeit ir vairāki aspekti - uzņēmumu vadītājs zina, ka viņa uzņēmums nav tam vienīgie klienti; bailes, ka pastāvīga kontakta ar savu grāmatvedi. Un tai pašā laikā, uzticamies darbiniekam, kurš strādā 20 stundas diennaktī, bez atvaļinājumiem un brīvā laika...

Ja mēs runājam par uzņēmumiem kas ir tikko izveidojušies, tad tieši tiem nebūtu ekonomiski izdevīgi izvēlēties pieņemt pastāvīgā darbā grāmatvedi, jo jārēķinās ar diezgan lielām izmaksām - jāiegādājas datorprogramma, jāiekārto darba vieta grāmatvedim. Kā jau minēju, tad profesionāls grāmatvedis vēlēsies arī atbisltošu atalgojumu. Pieaug arī valsts izvirzītās prasības nodokļu maksātājiem, tādēļ grāmatvedim ir nemitīgi jāseko līdzi izmaiņām likumdošanā. Lai to varētu veiksmīgi darīt, ir jāabonē speciālā literatūra un jāapmeklē dažādi semināri un kvalifikācijas paaugstināšanas kursi. Summējot visus iepriekš minētos faktorus kopā, varam secināt, ka nāksies šķirties no diezgan ievērojamas naudas summas, ko, izvēloties pirkt grāmatvedības pakalpojumus, varētu ieguldīt uzņēmuma pamatdarbības attīstībā. Tieši šo iemeslu dēļ, grāmatvedības politikas izstrādi un ieviešanu dzīvē, kā arī iekšējās kontroles sistēmas izveidi uzņēmēji bez bažām varētu uzticēt profesionāļu komandai. Kad uzņēmums jau ir pietiekami izaudzis un vadībai ir vēlēšanās, lai uzņēmumā strādātu pastāvīgs grāmatvedis, tad uzņēmums var veidot savas grāmatvedības un iekšējā audita vadības funkcijas, algojot pastāvīgus darbiniekus.

Apkopojot iepriekš teikto, varam uzskatāmi redzēt gan stiprās puses, gan ierobežojumus abiem variantiem - kad uzņēmumā darbā tiek pieņemts grāmatvedis, vai tiek slēgts līgums ar uzņēmumu, kas sniegs jūsu uzņēmumam grāmatvedības pakalpojumus. Protams, ka katrs uzņēmuma vadītājs pats var izvēlēties sev pieņemamāko variantu. Galvenais ir tas, lai starp uzņēmuma vadību un grāmatvedi, vai vadību un uzņēmumu, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus, izveidotos veiksmīga sadarbība, lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi un attīstību.

Algots grāmatvedis. Pirkti grāmatvedības pakalpojumi.
+ - + -
Pastāvīgs kontakts ar grāmatvedi Lielākas izmaksas, izveidojot darba vietu grāmatvedim Plašāks piedāvāto pakalpojumu klāsts Trūkst pastāvīga kontakta ar grāmatvedi
Grāmatveža darbs tiek virzīts tikai uz jūsu uzņēmumu Grāmatveža specializācija vienā noteiktā jomā Mazākas izmaksas Grāmatvedības dokumenti glabājas ārpus uzņēmuma
Grāmatvedības dokumenti glabājas uzņēmumā Ir situācijas, kad jāpērk citu speciālistu konsultācijas Papildus grāmatvedības kārtošanai, pieejamas konsultācijas nodokļu un citos jautājumos  


Uzņēmumam, kas tikko uzsācis savu darbību, ir svarīgi atrast un nostiprināt savu vietu tirgū. Vai projekts būs ekonomiski izdevīgs? Kā plānot savā rīcībā esošos resursus? Kā veiksmīgi plānot nodokļus? Kā sastādīt uzņēmuma budžetu? Arī uz šiem jautājumiem atbildes var sniegt profesionāla komanda, kas darbojas grāmatvedības pakalpojumu jomā. Uzņēmumos, kas nodarbojas ar grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu, darbojas speciālisti dažādās jomās: grāmatvedība, nodokļi, finanses, mārketings, jurisprudence. Grāmatvedības uzņēmuma darbība nevar aprobežoties ar datu ievadīšanu sistēmā un atskaišu sagatavošanu valsts iestādēm. Tam ir jābūt ciešā kontaktā ar klientu un jāspēj operatīvi sagatavot nepieciešamos pārskatus klienta uzņēmumam, lai tas spētu savlaicīgi apzināties draudošos riskus. Grāmatvedības uzņēmuma un uzņēmuma, kas pērk šos pakalpojumus, sadarbība var izvērsties veiksmīga tikai tādā gadījumā, ja uzticamies viens otram un paļaujamies uz otra spriedumiem. Kopīgi izvērtējot riskus un atrodot risinājumus vissarežģītākajos jautājumos, var pieņemt piemērotākos lēmumus, lai sasniegtu nospraustos mērķus.

atpakaļ 2 nākamā>>


Ražošanas izmaksas un to atspoguļošana finanšu grāmatvedībā
autors: Lilita Bērziņa | : 2011-03-29
Pēdējā laikā daudz tiek runāts par ražošanas uzņēmumu attīstību Latvijā. Mums vajag vairāk ražojušu ekonomiku, kas dod pievienoto vērtību. Kas tad ir ražošana uzņēmumā un kā uzskaitīt ar ražošanu saistītās izmaksas? ...

Uzkrājumi un to aprēķināšanas pamatprincipi
autors: Lilita Bērziņa | : 2011-03-21
Šajā rakstā apskatīsim, kas tad ir uzkrājumi un kā tos atspoguļot grāmatvedībā? Latvijas grāmatvedības standarts Nr.8 „Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi” definē uzkrājumu terminu. Uzkrājumi ir saistības, kas ...

Paziņojumu vai kopsavilkumu par fiziskajām personām izmaksātajām summām sagatavošanas kārtība un termiņi
autors: Lilita Bērziņa | : 2011-03-20
Ir beidzies gads un grāmatvežiem sācies jauns darba cēliens. Viens no lielajiem iepriekšējā gada kopsavilkuma darbiem ir „Paziņojumu par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkuma)” iesniegšana Valsts Ieņēmumu dienestā. ...

Nodokļu nomaksas termiņu pagarināšana
autors: Lilita Bērziņa | : 2009-11-30
Pašreizējos apstākļos, kad uzņēmumiem trūkst apgrozāmo līdzekļu, nodokļu parādi bieži vien izrādās par nepārvaramu šķērsli. ...

Investīcijas kā uzņēmuma vērtības palielinātājs
autors: Lilita Bērziņa | : 2009-11-30
Kā jau noskaidrojām iepriekšējā raksta daļā, kurā apskatījām naudas plūsmu no saimnieciskās darbības un dažādu finanšu rādītāju izpratni, uzņēmuma darbības galvenais mērķis ir peļņas gūšana un uzņēmuma vērtības palielināš ...

Finanšu rādītāju un pārskatu izpratne
autors: Lilita Bērziņa | : 2009-11-30
Katra uzņēmuma darbības mērķis ir uzņēmuma vērtības palielināšana un katrs uzņēmējs, uzsākot savu biznesu cer saņemt pēc iespējas lielāku peļņu. Biznesa dzinējspēks ir konkurence un tai pieaugot, ikvienam vadītājam ir jāspēj rī ...

Grāmatvedības ārpakalpojumu tirgus
autors: Kontu Birža | : 2009-06-01
ēdējā laikā daudz runā par krīzi, kas valda Latvijas ekonomikā. Šobrīd daudzi uzņēmumi samazina darbinieku skaitu, lai ekonomētu līdzekļus. Izpētot Nodarbinātības valsts aģentūras pārskatus par profesijām, kurās vērojams darba zaud ...

Web developer artTECH